Skip to content

Stichting De Toevlucht, gevestigd aan Toevlucht Vogel-en Zoogdierenopvang Bijlmerweide 1, 1103 RR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.toevlucht.nl/

Toevlucht Vogel-en Zoogdierenopvang

Bijlmerweide 1, 1103 RR Amsterdam

Tel. 020 6001144

Yvonne Koopmanschap is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting De Toevlucht.

Zij is te bereiken via info@toevlucht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Toevlucht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toevlucht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Toevlucht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder/activiteiten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting De Toevlucht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Toevlucht) tussen zit. Stichting De Toevlucht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Google Analytics, Google Fonts; Font Awesome; Google Analytics 4, WordPress (zelfhosted); Google Analytics 4; Google Analytics-mogelijkheden voor advertentierapportage; Google Analytics demografische en interesserapporten; Google Analytics IP-anonimisering (Universal Analytics).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Toevlucht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >
Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Toevlucht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting De Toevlucht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting De Toevlucht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken
en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij
uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Toevlucht en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toevlucht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting De Toevlucht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Toevlucht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@toevlucht.nl.

Bescherming van auteursrechten
Op alle documenten, teksten en foto’s die beschikbaar worden gesteld op deze website, is copyright van kracht. Het is niet toegestaan om beschikbaar gestelde documenten te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Na toestemming is het gebruik van alle op de website beschikbaar gestelde documenten alleen toegestaan voor niet-commerciële en informatieve doeleinden, en onder vermelding van de onderstaande copyright melding. Het aanpassen van de documenten is niet toegestaan.
Reproductie of distributie van de documenten en software buiten de kennis en toestemming van Stichting De Toevlucht is bij Wet verboden.
Vrijwaring met betrekking tot beschikbare documenten en software op deze website.
Stichting De Toevlucht is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op deze website mocht plaatsvinden.
Links naar websites van derde partijen
Stichting De Toevlucht betracht de nodige zorgvuldigheid wanneer links worden aangebracht naar websites van derden. Stichting De Toevlucht is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Stichting De Toevlucht gezien als een service en niet als een vereiste.

© Design/Teksten: Stichting MEO
© Foto’s en Teksten: Stichting De Toevlucht

Back To Top